De Ploegdriever is een vereniging die landschapsbeheer stimuleert en uitvoert.

De vereniging steunt de boeren in de Ooijpolder en Groesbeek in het deskundig beheer van het fraaie cultuurlandschap en zorgt dat zij daarvoor een passende beloning krijgen. De boeren worden daarbij ondersteund door betrokken burgers met kennis van en liefde voor natuur en landschap in onze woonomgeving.

Nieuws

Zakjes zaaizaad: Patrijzen-akkerrandenmengsel

Samenstelling zaadmengsel:

Cultuurgewassen (bijna allemaal uit de biologische landbouw):

Vlas, Boekweit, Zonnebloem, Bernagie, Venkel, Zomertarwe, Zomergerst, Haver, Luzerne, Phacelia, Esparcette, Wilde rogge, Fijn akkerscherm, Koriander

Inheemse kruiden (van autochtone herkomst; van Cruydt-Hoeck):

Pastinaak, Groot kaasjeskruid, Citroengele honingklaver, Witte honingklaver, Grote kaardebol, Boerenwormkruid, Cichorei, Wilde peen, Gewone margriet

met daarbij de karakteristieke akkerflora (van autochtone herkomst; van Cruydt-Hoeck):

Korenbloem, Grote klaproos, Gele ganzenbloem, Bolderik, Dauwnetel, Akkervergeet-mij-nietje, Reukeloze kamille, Akkerviooltje, Rood guichelheil, Witte krodde

Locaties bloemrijke akkerranden:

(verschijnt binnenkort)

Jaarvergadering 2019 en aansluitend lezing door Raymond Klaassen over natuurinclusieve landbouw en biodiversiteitsherstel

Op maandag 15 april a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats in de Thornsche Molen, Thornsestraat 20 te Persingen.

De vergadering begint om 19.30 uur. Het programma is naar alle leden toe gemaild (en per post verzonden naar diegenen waarvan geen e-mailadres bekend is).

De volgende documenten kunt u hier vooraf inzien:
verslag jaarvergadering in 2018
uitnodiging ALV 2019

Aansluitend aan de vergadering, tussen 20.30 en 22.00 uur, zal er een lezing over natuurinclusieve landbouw en biodiversiteitsherstel worden gegeven door Raymond Klaassen, onderzoeker aan de Universiteit van Groningen, waarbij hij een nieuw perspectief op landbouw en natuur zal schetsen, toegespitst op Groesbeek en de Ooijpolder.

Raymond Klaassen, geboren in Groesbeek, is ecoloog en als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Raymond ziet een uitgekleed ecosysteem als hij naar de huidige landbouw kijkt. Hij pleit voor een extensievere bedrijfsvoering waarbij boeren in samenwerking met gebiedspartijen werken aan herstel van biodiversiteit, zoals vervat in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Naast het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn recentelijk verschillende beleidsinitiatieven gepubliceerd om de landbouw meer natuurvriendelijker te maken. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het najaar een nieuwe lange termijn visie geschreven over Kringlooplandbouw. De Provincie Gelderland heeft samen met gebiedspartijen zoals o.a. LTO,  IVN, Natuurmonumenten, GNMF, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Agrarische Collectieven onlangs het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland gepresenteerd.

In alle plannen komt de financiële component nadrukkelijk aan de orde. Steeds wordt gesteld dat grondgebruikers, zoals boeren, voortaan moeten worden beloond voor hun bijdragen aan natuurbescherming en herstel van biodiversiteit. Ook wordt in de actieplannen van de provincie een ruim budget beschikbaar gesteld.

Raymond Klaasen zal in zijn inleiding de situatie in Groesbeek en Ooijpolder nadrukkelijk aan de orde stellen. Er is naderhand volop ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling van gedachten.

Na afloop van de lezing is er volop gelegenheid voor discussie onder het genot van een drankje.

Alle geïnteresseerden, ook niet-leden, zijn vanaf 20.15 uur welkom in de Thornsche Molen om deze lezing kosteloos bij te wonen.

Prachtig perspectief voor de Patrijs !

Begin mei 2017 waren wij nog in de stille hoop om over enkele jaren in de Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek 5 hectare per 100 hectare boerenland gunstig ingericht te hebben voor de Patrijs (zie artikel in de Gelderlander). Nu blijkt dat met ingang van beheerjaar 2018 wij vanuit het Collectief Rivierenland samen met deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer maar liefst:

8 hectare aan pure robuuste kruidenrijke Patrijzenranden op diverse akkers kunnen gaan realiseren (in het voorjaar van 2018 ingezaaid).

Met daarbovenop nog eens 12 hectare aan overig gunstig biotoop voor de Patrijs:

 • struweelhagen, gecombineerd met
 • structuur- en kruidenrijke graslandranden,
 • kruidenrijke akkerranden,
 • wintervoedselakkers,
 • kruidenrijke akkers en
 • struweelranden.

Bij elkaar wordt dus ruim 20 hectare extra aan kruiden- en insectenrijke akkers, graslanden en landschapselementen in beheercontracten vastgelegd, en wel tot en met 2021. Dit is aanvullend op alle randen en percelen die al in 2016 en 2017 onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) zijn gebracht en naast kruidenrijke stroken en landschapselementen die al eerder onder de Groenblauwe diensten onder beheer zijn gebracht. Er is zoveel mogelijk aangehaakt op bestaande netwerken van natuurstroken en er is gunstig beheer geclusterd.

De hotspots van Patrijsgunstige beheerbolwerken:

 • tussen Thornse Molen en Wylerbergmeer
 • rond Persingen
 • ten zuidoosten van Leuth
 • Dennenkamp (Groesbeek)
 • Klein Amerika (Groesbeek)

Deze extra inzet is mede mogelijk gemaakt dankzij het Actieplan Akker- en weidevogels van de Provincie Gelderland. Om te monitoren of dit beheer ook het gewenste effect heeft wordt door Stichting Landschapsbeheer Gelderland i.s.m. SOVON en de Ploegdriever vanaf 14 februari een korte cursus voor de monitoring van Patrijzen gestart waarvoor geinteresseerde potentiele Patrijzentellers zich nog kunnen aanmelden (zie uitnodiging).

Uitnodiging cursus monitoring Patrijs

Naar aanleiding van het Gelderse Actieplan Akker en Weidevogels heeft de Ploedriever zijn best gedaan om op diverse locaties in Groesbeek en Ooijpolder beheerovereenkomsten af te sluiten voor het aanleggen en beheren van akkerfaunaranden ten behoeve van de patrijs. Zo ook bij u in de buurt. Deze randen zullen in het voorjaar van 2018 worden ingezaaid.
Om te kunnen beoordelen of de randen het gewenste effect hebben voor de patrijzenpopulatie is het de bedoeling om de patrijs te gaan monitoren.
St. Landschapsbeheer Gelderland organiseert daarom samen met de Collectief Rivierenland (waar de Ploegdriever onderdeel van is) een cursus voor vrijwilligers over het monitoren/tellen van patrijzen met als doel u op te leiden als patrijzenteller.

Patrijs

Wat wordt er van u gevraagd:
– Deelname aan de cursus: 1 theorie-avond en 1 praktijkochtend
– Qua tijdsinvestering betreft het 3 telrondes in het voorjaar
– Aanwezigheid bij een evaluatie-avond in het najaar

Wat krijgt u ervoor:
– Plezier, door het gezamenlijk uitvoeren van de tellingen
– Beweging, u loopt/fietst lekker buiten in het veld
– Uw vogelkennis wordt geactualiseerd
– U wordt gefaciliteerd dmv het ter beschikking stellen van speakers en verrekijkers/telescopen
– Inzicht in de resultaten en betrokkenheid bij het agrarisch natuurbeheer

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de cursus over het gestructureerd tellen en vastleggen van de patrijzenstand. De cursus zal worden verzorgd door Frank Majoor van Sovon en vindt plaats op:

Theorie: woensdag 14 februari 2018
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Slenk, Reestraat 2, 6562LK, De Horst, Groesbeek

Praktijk: vrijdag 9 maart
Locatie: n.n.t.b.
Tijd: 9.00-12.00 uur

Aanmelden kan door een mail te sturen naar k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl

Karen Hinkamp
Coördinator vrijwillige boerenlandvogelbescherming
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Mobiel 06-22885234

De Ploegdriever is sinds 1 november 2017 verhuisd

Het kantoor van de Ploegdriever in Ubbergen is definitief verlaten. Ons kantoortje lag in het oude dorpshuis “de Ubburch” aan de Kasteelselaan en deelden wij met Stichting Via Natura. De eigenaar, gemeente Berg en Dal, heeft echter andere plannen met dit gebouw en zodoende konden wij niet langer blijven huren.

Van een echte verhuizing is overigens geen sprake: er wordt namelijk geen nieuw kantoor betrokken. Voor vergaderingen en bijeenkomsten zullen meer op locatie ruimtes worden afgehuurd, bijvoorbeeld in de diverse actieve dorpshuizen binnen de gemeente Berg en Dal. Een vast bezoekadres is er dus niet meer.

Coördinator Bart Willers werkt nu volledig vanuit zijn woonadres op De Horst, en blijft bereikbaar via info@ploegdriever.nl en 06-13021003 (op ma t/m do tijdens kantooruren).

Het nieuwe postadres:

Postbus 3, 6560 AA Groesbeek
en/ofinfo@ploegdriever.nl

Facturen
Graag ontvangen wij uw facturen voortaan op facturen@ploegdriever.nl
met daarop de vermelding van ons officiele vestigingsadres:
Ooijse Bandijk 10 A, 6576 JD Ooij

Blijf ons volgen op/via:
www.ploegdriever.nl
Twitter: @PloegdrieverANV
Facebook: Ploegdriever

De Ploegdriever in de prijzen voor het Beste Idee van Berg en Dal

Maandagavond 23 oktober 2017 was het spannend op de Bedrijvendag in de voormalige scheepswerg van Bodewes in Millingen aan de Rijn. De Ploegdriever mocht als een van de vijf genomineerden haar Beste Idee van Berg en Dal presenteren aan een vijfkoppige jury en aan een kleine 200 ondernemers.

Een eervolle gedeelde 2e plaats (samen met Ooijs Moois) leverde maar liefst 10.000 euro op om dit Idee voeten in aarde te kunnen geven: het op slimme manieren effectief bestrijden van de zeer schadelijke invasieve exoten Aziatische (“Japanse”) duizendknopen en Reuzenberenklauw!

Na het gemeentebreed inventariseren van deze soorten en het opdoen van kennis van reeds bedachte en geteste bestrijdingsmethodes, wordt per standplaats een geschikte methode gekozen om op een effectieve manier dit groeiende probleem in Berg en Dal aan te pakken. Door monitoring van de verschillende methodes en delen van de resultaten zullen steeds meer groeiplaatsen aangepakt kunnen worden. Daarnaast wordt voorlichting gegeven en wordt heel de keten en ook grondverzet- en afvalverwerkingsbedrijven betrokken om verspreiding d.m.v. zaden of stekjes te voorkomen.

Klik hier voor het artikel in de Gelderlander.
Klik hier voor foto’s op De Groesbeek.

Akkerranden weer in bloei in Groesbeek en Duffelt !

Klik hier voor de locaties van de bloemrijke akkerranden!

De Vierdaagsewandelaars zullen het niet zijn ontgaan: de Groesbeekse akkerranden staan weer vol in bloei! Langs diverse wegen en paden zijn namelijk ook dit jaar weer randen met bloemenmengsels ingezaaid, van de Flierenberg tot aan het Zevendal, tussen de akkers op Klein Amerika tot aan de bebouwde kom langs de Zevenheuvelenweg en de Knapheideweg.

Na het succes en veel lovende reacties op de nieuwe bloemrijke akkerranden in 2016 langs het Pieterpad in de Duffelt, langs de Hoefseweg bij Millingen en langs de Steenheuvelsestraat tegen de Kapitteldijk in Leuth, moesten deze randen in 2017 wel weer terugkeren.

Nieuwe locaties in de omgeving Groesbeek dit jaar zijn o.a. een blok op de hoek Derdebaan-De Klös en een rand langs de Duitse grens langs de Oude Kleefsebaan. Deze lange stroken van bloeiende kruiden langs akkers worden op sommige plekken al 20 jaar lang ingezet. Dit jaar is voor een aangepast graan-kruidenmengsel gekozen met tarwe, gerst, boekweit, luzerne, zonnebloem en inheemse akkerflora afkomstig van oude graanakkers met Korenbloem, Gele ganzenbloem, Klaproos, Bolderik en nog veel meer.

Jaarvergadering 2017 en aansluitend lezing door Frank Berendse, schrijver van ‘Wilde apen”

Op dinsdag 23 mei a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats in de Thornsche Molen, Thornsestraat 20 te Persingen.

De vergadering begint om 19.30 uur. Het programma is naar alle leden toe gemaild (en per post verzonden naar diegenen waarvan geen e-mailadres bekend is).

De volgende documenten kunt u hier vooraf inzien:
verslag jaarvergadering in 2016
uitnodiging ALV 2017

Aansluitend aan de vergadering, tussen 20.15 en 21.15 uur, zal er een lezing worden gegeven door Frank Berendse, waarbij hij zijn ideeen uit zijn boek ‘Wilde apen’ presenteert en in gaat op het thema:
“Gaan natuur en landbouw samen in de gemeente Berg en Dal”.

Emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie Frank Berendse geeft een lezing over natuurbescherming en zijn visie op de toekomst van de landbouw. De Wageningse bioloog schetst in zijn laatste boek(je) “Wilde apen” veranderingen in de natuur van het agrarisch landschap en de achteruitgang van boerenlandsoorten en de rol van bestrijdingsmiddelen daarbij. Maar juist met zijn visionaire en tegelijkertijd praktische ideeën zal hij uit de doeken doen hoe er tot een echt duurzame landbouw gekomen kan worden.

Na afloop van de lezing is er volop gelegenheid voor discussie onder het genot van een drankje. ‘Wilde apen’ is tegen sterk gereduceerd tarief (€5) ter plaatse te koop, net als ‘Natuur in Nederland’ (€20).

Voor wie nu alvast meer wil lezen:
www.trouw.nl/groen/hoe-maak-je-duurzaam-goedkoop

Alle geïnteresseerden, ook niet-leden, zijn vanaf 20.00 uur welkom in de Thornsche Molen om deze lezing kosteloos bij te wonen.

Akkerranden in bloei in Groesbeek en Duffelt!Klik hier voor de locaties van de bloemrijke akkerranden!

De Vierdaagsewandelaars zullen het niet zijn ontgaan: de Groesbeekse akkerranden staan vol in bloei! Langs diverse wegen en paden zijn namelijk ook dit jaar weer randen met bloemenmengsels ingezaaid, van de Flierenberg tot de St. Jansberg, tussen de akkers op Klein Amerika tot aan de bebouwde kom langs de Zevenheuvelenweg en de Bredeweg.
Deze lange stroken van bloemen en kruiden langs akkers worden hier al zeker 19 jaar lang ingezet. Plantensoorten als zonnebloem, klaproos, korenbloem, phacelia en boekweit geven deze stroken en daarmee het landschap een fleurig beeld.

Nieuw sinds dit jaar zijn de bloemrijke akkerranden in de Duffelt. Hier is bescheiden begonnen met twee brede stroken die beiden langs het Pieterpad liggen: langs de Hoefseweg bij Millingen en langs de Steenheuvelsestraat tegen de Kapitteldijk in Leuth. Allerminst bescheiden is de explosie aan geurige bloemen en de bijen die hiervan profiteren.

Jaarvergadering 2016

Op maandag 6 juni a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats op de camping “Bij Ons”, Cranenburgsestraat 178, De Horst.

De vergadering begint om 19.30 uur. Het programma is naar alle leden toe gemaild.

Na de vergadering om 20.30 uur nemen Henk Eikholt en Bart Willers u mee op wandelexcursie in het nabij gelegen natuurperceel Schilbroek. Ook niet-leden zijn welkom en kunnen deelnemen aan de wandeling.

Hieronder kunt u inzien:
verslag jaarvergadering 2015
uitnodiging ALV 2016

Voorintekening ANLB 2017 van start voor agrarisch collectief Rivierenland

Voorintekening verlengd tot 3 juni 2016! –

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. In ons gebied is dat collectief Rivierenland, de Ploegdriever maakt deel uit van het bestuur van het collectief.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

Collectief Rivierenland gaat nu starten met de voorintekening voor 2017. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u meer informatie over de mogelijkheden vinden op de website van het Collectief Rivierenland.

Als u op basis daarvan wilt meedoen, of aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Bart Willers via 06-13021003 en/of
bart.willers@collectiefrivierenland.nl.
U kunt zich tot uiterlijk 3 juni aanmelden.

Natuurbeheer met schapen in de Ooijpolder

Sinds het voorjaar van 2016 kan men buiten de klassieke weides in de bebouwde kom van Ooij of Leuth opeens kleine kuddes schapen aantreffen. Deze schapen worden op verschillende plaatsen ingezet als alternatief voor maaien en afvoeren. Het doel van deze vorm van natuurbeheer is kruidenrijke en tegelijkertijd structuurrijke vegetaties te krijgen.

heideschapen langs Schoolpad
Verschillende terreinen van de gemeente Berg en Dal zijn reeds begraasd: een deel van de EVZ Ooijse Graaf aan het Schoolpad te Ooij en aan de Kerkdijk langs de Goudwindestraat. Momenteel worden nog de Speulplek en delen achter de sportvelden (ook onderdeel van de EVZ Ooijse Graaf) te Ooij begraasd.
Voor Via Natura wordt momenteel ook het kunstwerk OPEN (naast de Thornsche Molen) begraasd. Als laatste terreintje dit voorjaar zal de parkachtige strook langs de Hoge Kamp begraasd worden.
Eind van de zomer zullen alle terreinen een 2e maal begraasd worden en voor de winter nog een 3e maal.

Landelijke onderscheiding De Ploegdriever voor dijkenbeheer

Net als het Waterschap Rivierenland, zijn wij als Ploegdriever trots en blij met de landelijke onderscheiding ‘Pro Flora et Securitate‘ voor de bloemrijke dijken die we tussen Beuningen en Millingen aan de Rijn hebben bewerkstelligd. En waar we door het vertrouwen en de waardering van het Waterschap Rivierenland de komende jaren mee door mogen gaan, om zelfs kruidenarme dijken tot aan de Duitse grens ook tot bloemendijken te maken!

21 Juni (het begin van de zomer) zal om 14.30 uur te Oortjeshekken deze onderscheiding door Peter Glas uitgereikt worden in het gezelschap van diverse betrokkenen uit het gebied, waarna een bloemrijk dijkvak bezocht wordt.

Hieronder het bericht van de organisatie:

Veilige en bloemrijke dijken in Nederland
21 maart 2016

Bloemrijke akkerrand zoekt boer in Duffelt

Bloemrijke akkerranden in Groesbeek en omgeving zijn al jarenlang voor veel mensen een begrip. Ze vormen kleurrijke linten langs akkers en worden aangelegd op zichtlocaties om het landschap te verfraaien. Ze zijn een lust voor het oog voor bewoners, recreanten en toeristen. Ook verbeteren ze het leefgebied van tal van dieren zoals wilde bijen, vlinders, muizen en (akker)vogels. De stroken worden ieder jaar in april/mei ingezaaid met een zaadmengsel van plantensoorten die mooi bloeien. Voorbeelden zijn Zonnebloem, Groot kaasjeskruid, Boekweit, Phacelia, Korenbloem, Gele ganzenbloem en Klaproos. Het gewas blijft het hele jaar op het veld staan en biedt tot in het voorjaar voedsel en enige beschutting aan insecten, kleine zoogdieren en akkervogels als Patrijs, Kneu, Keep en Geelgors. In 2015 zijn in Groesbeek en omgeving voor 2,1 ha aan randen aangelegd, bij 11 deelnemende boeren op 17 locaties.

Nu de gemeente Groesbeek vergroot is als gemeente Berg en Dal met de Ooijpolder en de Duffelt ligt het voor de hand om de verbinding te zoeken met die nieuwe gebieden. De Ploegdriever is al sinds de oprichting in laatstgenoemde gebieden actief en heeft nu de opdracht van de nieuwe gemeente gekregen om te onderzoeken of er agrariërs in de Duffelt zijn die mee willen doen met bloemrijke akkerranden. De inzet is om in 2016 circa 1 ha aan bloemrijke akkerranden te realiseren, wat met een breedte van 3 m neerkomt op ruim 3 km aan randen. Er staat een goede vergoeding voor het gebruik van de akkerranden tegenover. De Ploegdriever zal zorg dragen voor aankoop van het zaadmengsel en het inzaaien.

Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.

Met ingang van 1 januari 2016 gaat het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. De agrarische collectieven nemen een centrale rol in binnen dit stelsel. Deze collectieven hebben besloten tot oprichting van het landelijke servicepunt BoerenNatuur.nl, dat gevestigd zal zijn in Utrecht.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen. BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Beheer landschapselementen

Het winterhalfjaar is aangebroken en dat is het jaargetijde om het meeste onderhoud aan veel landschapselementen te kunnen verrichten. Komende periode kunnen werkzaamheden gepland worden voor bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden, knip- en scheerheggen, houtsingels, struweelranden en knotbomen.

Bij deelnemers aan landschapsplannen in het kader van groenblauwe diensten biedt de Ploegdriever aan de werkzaamheden op zich te nemen. De diverse landschapselementen kunnen zo op een professionele en efficiënte manier onderhouden en beheerd worden. Zo is men verzekerd dat bij een komende schouw elk landschapselement een hoge kwaliteit heeft.

Beheer landschapselementen – Via Natura – De Horst

Voor diegenen die zelf aan de slag willen gaan met het onderhoud en beheer van landschapselementen heeft Via Natura een handleiding geschreven die men kan downloaden.

Nieuwe beleidsregels voor het verbranden van snoeihout

Sinds juli dit jaar is het stookbeleid van de gemeente Groesbeek flink aangepast. Diverse verbrandingen in de open lucht zijn aan banden gelegd vanwege milieu-, veiligheids- en gezondheidsredenen (fijnstof en roet).

Uitzondering vormt het verbranden van snoeihout dat vrijkomt van karakteristieke landschapselementen en erfbeplanting. Dit om mensen die aan het onderhoud van landschapsschoon doen, niet voor onevenredige kosten te laten betalen. Hiervoor moet echter wel een vergunning worden aangevraagd en melding worden gedaan wanneer er gestookt wordt.

De volledige tekst is op de website Overheid.nl te vinden of klik hier.

Studente redt sierkip in de Ooijpolder

Een studente heeft woensdag een eenzame en verzwakte sierkip gevonden in de landschapszone langs de Kouwedijk. Ze heeft het arme dier meegenomen en afgeleverd op een boerenerf in Persingen.

studente redt sierkip
Zij was met een groep Wageningse studenten op bezoek bij de Ploegdriever.

Geert Kroes en Arno van der Kruis vertelden over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en zij maakten met de studenten een wandeling over de boerenlandpaden.

Bestuurswisseling Ploegdriever

Op de ledenvergadering van de Ploegdriever is afscheid genomen van de coördinator Arno van der Kruis. Na 17 jaar vindt hij het tijd om de bakens te verzetten. Hij wordt opgevolgd door Bart Willers. Toon de Jong trad af en het voorzitterschap wordt overgenomen door Fried Frederix. Vóór de vergadering gingen 15 mensen mee op excursie in de Lage Horst.
Henk Eikholt liet zien dat het boerenland vol natuur is en dat boeren daar hun bijdrage aan leveren. 40 mensen woonden de vergadering bij en luisterden naar het verhaal van Wico Dieleman, medewerker van de ZLTO, over het rendement van agrarisch natuurbeheer.

Jaarvergadering 2015

Op maandag 1 juni a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats op de boerderij van Martien Nillesen, Lage Horst 6, 6562 KT GROESBEEK.

De vergadering begint om 20.00 uur. Het programma staat in de nieuwsbrief. Na de vergadering geeft Wico Dieleman (ZLTO) een voordracht over de rendementen van Agrarisch Natuurbeheer.

Voorafgaand aan de vergadering is er om 18:00 uur vanaf de boerderij van Martien een wandeling in de Lage Horst onder leiding van Henk Eikholt. Ook niet-leden zijn welkom en kunnen deelnemen aan de wandeling.

Hieronder kunt inzien:
verslag jaarvergadering 2014
het jaarverslag 2014
nieuwsbrief mei 2015

Ruime belangstelling voor inschrijving collectief agrarisch natuurbeheer
Terugkijkend op de tweede voorlichtingsavond van het collectief agrarisch natuurbeheer die met voldoende belangstellenden is bezocht; constateert Geert Kroes dat het zijn vruchten begint af te werpen. Zelf is Geert melkveehouder en weet als geen ander wat zulke collectieven kunnen betekenen voor de agrarische gemeenschap. Vanaf 1 januari 2016 kunnen boeren en particulieren met agrarische grond, via het nieuwe collectief, contracten afsluiten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Ruime belangstelling is er voor de inschrijving van het collectief agrarisch natuurbeheer en er wordt hard gewerkt om deze aanmeldingen in kaart te brengen. Ook interesse of vragen over dit collectief neemt contact op met de Ploegdriever of lees meer over de beheerpakketen van dit collectief.

Veldnamen Ooijpolder weer in de belangstelling

Zes jaar geleden plaatsten we 100 veldnamenbordjes in het Circul van de Ooij. De bijna vergeten namen komen weer tot leven. De drie delen van de ecologische verbindingszone bij de Kouwedijk dragen nu bijvoorbeeld de oude veldnamen.
Lees meer onder projectbeschrijvingen Circul van Ooij.

Voorlichtingsavond agrarisch natuurbeheer
Vanaf 1 januari 2016 kunnen boeren en particulieren met agrarische grond, via het nieuwe collectief, contracten afsluiten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De ploegdriever organiseert een aantal voorlichtingsavonden, samen met het ZLTO en in opdracht van het collectief. Daar wordt vertelt wat voor beheerpakketten in welke gebieden mogelijk zijn. Belangstellenden kunnen dan meteen voorintekenen voor contracten die in 2016 ingaan. Ploegdriever- en ZLTO-leden worden rechtstreeks uitgenodigd.

Lees meer over de nieuwe Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland.

Bekijk ook de site met informatie over het nieuwe subsidiestelsel
www.scan-collectieven.nl

Ploegdriever klaar voor nieuwe gemeente Berg en Dal

Bij de oprichting van onze vereniging wisten wij het al; ons werkgebied met heuvelrug en rivierdal vormt een prachtig geheel. Op 1 januari versmelt het grondgebied van Milllingen, Ubbergen en Groesbeek tot een nieuwe gemeente.
Als het aan de inwoners ligt, krijgt het de toepasselijke naam “Berg en Dal”.
Het landschap weerspiegeld in de gemeentenaam. De Ploegdriever staat klaar om dat landschap nog mooier te maken!

Feestelijke oplevering van Voedsel voor NatuurVvN 400x202

Het heeft 10 jaar geduurd, maar nu zijn alle natuurstroken klaar. Op het melkveebedrijf van Zeger Stappershoef aan de Kerkdijk in de Ooijpolder heeft de Ploegdriever, samen met ARK en Via Natura een natuurnetwerk gerealiseerd. Op de bedrijfspercelen tussen de Ooijse Graaf en het Meertje is bijna 20 ha ingericht als moeras en bloemrijk grasland en zijn hagen en knotbomen aangeplant. Participanten en betrokkenen maakten een wandeling door het nieuwe natuurgebied aan de Kerkdijk.

Kijk voor een beschrijving van het project op vianatura

WUR studenten op bezoek bij de Ploegdriever
Op een mooie ochtend in juni komen 33 eerstejaars studenten Ontwikkelingsstudies van de Wageningen Universiteit op bezoek bij de Ploegdriever.

Geert Kroes laat hen zijn melkveebedrijf in Persingen zien en vertelt ook over de recreatieve neventak (Buitengast).

Arno van der Kruis vertelt over de Ploegdriever en de gebiedsontwikkeling in relatie tot natuur en landschap. De stier en de kalfjes wekken het grootste enthousiasme op bij de studenten.

Dijken vroeg in bloei
De Ploegdriever beheert 46 ha aan dijktaluds in opdracht van Waterschap Rivierenland. het beheer bestaat meestal uit tweemaal maaien per jaar waarbij het maaisel wordt afgevoerd en zoveel mogelijk wordt gebruikt als veevoer.
Op 26 mei zijn de dijken bezocht om te kijken wanneer ze gemaaid zouden moeten worden. Door de vele regen en de hoge temperatuur van de afgelopen weken bleek de dijkvegetatie sterk te zijn gegroeid. Op veel plaatsen zelfs zoveel dat er binnenkort gemaaid moet worden om te voorkomen dat het gewas gaat liggen waardoor het maaien moeilijk wordt. De meest bloemrijke trajecten zullen hierbij worden gespaard zodat ze het insectenleven kunnen blijven voorzien van nectar en stuifmeel. Deze stukken dijk zullen pas na 15 juni worden gemaaid wanneer de meeste plantensoorten zijn uitgebloeid.

Dijken vroeg in bloei
Bloeiende dijk op 26 mei 2014.

Schoolkinderen zaaien klaprozen
Aan de Bredeweg hebben kinderen van de Groesbeekse scholen klaprozen gezaaid in de bloemrijke akkerrand van de Ploegdriever.
Klaprozen zijn het symbool van de herinnering aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De bloemen gaan in juli bloeien en begeleiden van Bredeweg tot Groesbeek de route van de Vierdaagselopers. De zaaiactie is een initiatief Bert Eikelenboom http://liberationtour.nl/.