Evenementen

2019

Samenstelling zaadmengsel:

 • Cultuurgewassen (bijna allemaal uit de biologische landbouw):
  Vlas, Boekweit, Zonnebloem, Bernagie, Venkel, Zomertarwe, Zomergerst, Haver, Luzerne, Phacelia, Esparcette, Wilde rogge, Fijn akkerscherm, Koriander
 • Inheemse kruiden (van autochtone herkomst; van Cruydt-Hoeck):
  Pastinaak, Groot kaasjeskruid, Citroengele honingklaver, Witte honingklaver, Grote kaardebol, Boerenwormkruid, Cichorei, Wilde peen, Gewone margriet
 • met daarbij de karakteristieke akkerflora (van autochtone herkomst; van Cruydt-Hoeck):
  Korenbloem, Grote klaproos, Gele ganzenbloem, Bolderik, Dauwnetel, Akkervergeet-mij-nietje, Reukeloze kamille, Akkerviooltje, Rood guichelheil, Witte krodde

Locaties bloemrijke akkerranden:

 • (verschijnt binnenkort)

Jaarvergadering 2019 en aansluitend lezing door Raymond Klaassen over natuurinclusieve landbouw en biodiversiteitsherstel

Op maandag 15 april a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats in de Thornsche Molen, Thornsestraat 20 te Persingen.
De vergadering begint om 19.30 uur.
Het programma is naar alle leden toe gemaild (en per post verzonden naar diegenen waarvan geen e-mailadres bekend is).

De volgende documenten kunt u hier vooraf inzien:

Aansluitend aan de vergadering, tussen 20.30 en 22.00 uur, zal er een lezing over natuurinclusieve landbouw en biodiversiteitsherstel worden gegeven door Raymond Klaassen, onderzoeker aan de Universiteit van Groningen, waarbij hij een nieuw perspectief op landbouw en natuur zal schetsen, toegespitst op Groesbeek en de Ooijpolder.

Raymond Klaassen, geboren in Groesbeek, is ecoloog en als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Raymond ziet een uitgekleed ecosysteem als hij naar de huidige landbouw kijkt. Hij pleit voor een extensievere bedrijfsvoering waarbij boeren in samenwerking met gebiedspartijen werken aan herstel van biodiversiteit, zoals vervat in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Naast het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn recentelijk verschillende beleidsinitiatieven gepubliceerd om de landbouw meer natuurvriendelijker te maken. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het najaar een nieuwe lange termijn visie geschreven over Kringlooplandbouw. De Provincie Gelderland heeft samen met gebiedspartijen zoals o.a. LTO, IVN, Natuurmonumenten, GNMF, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Agrarische Collectieven onlangs het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland gepresenteerd.

In alle plannen komt de financiële component nadrukkelijk aan de orde. Steeds wordt gesteld dat grondgebruikers, zoals boeren, voortaan moeten worden beloond voor hun bijdragen aan natuurbescherming en herstel van biodiversiteit. Ook wordt in de actieplannen van de provincie een ruim budget beschikbaar gesteld.

Raymond Klaasen zal in zijn inleiding de situatie in Groesbeek en Ooijpolder nadrukkelijk aan de orde stellen. Er is naderhand volop ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling van gedachten.

Na afloop van de lezing is er volop gelegenheid voor discussie onder het genot van een drankje.

Alle geïnteresseerden, ook niet-leden, zijn vanaf 20.15 uur welkom in de Thornsche Molen om deze lezing kosteloos bij te wonen.

2018

Begin mei 2017 waren wij nog in de stille hoop om over enkele jaren in de Ooijpolder, Duffelt en Groesbeek 5 hectare per 100 hectare boerenland gunstig ingericht te hebben voor de Patrijs (zie artikel in de Gelderlander). Nu blijkt dat met ingang van beheerjaar 2018 wij vanuit het Collectief Rivierenland samen met deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer maar liefst:

8 hectare aan pure robuuste kruidenrijke Patrijzenranden op diverse akkers kunnen gaan realiseren (in het voorjaar van 2018 ingezaaid).

Met daarbovenop nog eens 12 hectare aan overig gunstig biotoop voor de Patrijs:

 • struweelhagen, gecombineerd met
 • structuur- en kruidenrijke graslandranden,
 • kruidenrijke akkerranden,
 • wintervoedselakkers,
 • kruidenrijke akkers en
 • struweelranden.

Bij elkaar wordt dus ruim 20 hectare extra aan kruiden- en insectenrijke akkers, graslanden en landschapselementen in beheercontracten vastgelegd, en wel tot en met 2021. Dit is aanvullend op alle randen en percelen die al in 2016 en 2017 onder agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) zijn gebracht en naast kruidenrijke stroken en landschapselementen die al eerder onder de Groenblauwe diensten onder beheer zijn gebracht. Er is zoveel mogelijk aangehaakt op bestaande netwerken van natuurstroken en er is gunstig beheer geclusterd.

De hotspots van Patrijsgunstige beheerbolwerken:

 • tussen Thornse Molen en Wylerbergmeer
 • rond Persingen
 • ten zuidoosten van Leuth
 • Dennenkamp (Groesbeek)
 • Klein Amerika (Groesbeek)

Deze extra inzet is mede mogelijk gemaakt dankzij het Actieplan Akker- en weidevogels van de Provincie Gelderland. Om te monitoren of dit beheer ook het gewenste effect heeft wordt door Stichting Landschapsbeheer Gelderland i.s.m. SOVON en de Ploegdriever vanaf 14 februari een korte cursus voor de monitoring van Patrijzen gestart waarvoor geinteresseerde potentiele Patrijzentellers zich nog kunnen aanmelden (zie uitnodiging).

Naar aanleiding van het Gelderse Actieplan Akker en Weidevogels heeft de Ploedriever zijn best gedaan om op diverse locaties in Groesbeek en Ooijpolder beheerovereenkomsten af te sluiten voor het aanleggen en beheren van akkerfaunaranden ten behoeve van de patrijs. Zo ook bij u in de buurt. Deze randen zullen in het voorjaar van 2018 worden ingezaaid.
Om te kunnen beoordelen of de randen het gewenste effect hebben voor de patrijzenpopulatie is het de bedoeling om de patrijs te gaan monitoren.
St. Landschapsbeheer Gelderland organiseert daarom samen met de Collectief Rivierenland (waar de Ploegdriever onderdeel van is) een cursus voor vrijwilligers over het monitoren/tellen van patrijzen met als doel u op te leiden als patrijzenteller.

Patrijs

Wat wordt er van u gevraagd:

 • Deelname aan de cursus: 1 theorie-avond en 1 praktijkochtend
 • Qua tijdsinvestering betreft het 3 telrondes in het voorjaar
 • Aanwezigheid bij een evaluatie-avond in het najaar

Wat krijgt u ervoor:

 • Plezier, door het gezamenlijk uitvoeren van de tellingen
 • Beweging, u loopt/fietst lekker buiten in het veld
 • Uw vogelkennis wordt geactualiseerd
 • U wordt gefaciliteerd dmv het ter beschikking stellen van speakers en verrekijkers/telescopen
 • Inzicht in de resultaten en betrokkenheid bij het agrarisch natuurbeheer

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de cursus over het gestructureerd tellen en vastleggen van de patrijzenstand.
De cursus zal worden verzorgd door Frank Majoor van Sovon en vindt plaats op:

Theorie: woensdag 14 februari 2018
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Dorpshuis de Slenk, Reestraat 2, 6562LK, De Horst, Groesbeek

Praktijk: vrijdag 9 maart
Locatie: n.n.t.b.
Tijd: 9.00-12.00 uur

Aanmelden kan door een mail te sturen naar k.hinkamp@landschapsbeheergelderland.nl

Karen Hinkamp
Coördinator vrijwillige boerenlandvogelbescherming
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Mobiel 06-22885234

2017

De Ploegdriever is sinds 1 november 2017 verhuisd

Het kantoor van de Ploegdriever in Ubbergen is definitief verlaten. Ons kantoortje lag in het oude dorpshuis “de Ubburch” aan de Kasteelselaan en deelden wij met Stichting Via Natura. De eigenaar, gemeente Berg en Dal, heeft echter andere plannen met dit gebouw en zodoende konden wij niet langer blijven huren.

Van een echte verhuizing is overigens geen sprake: er wordt namelijk geen nieuw kantoor betrokken. Voor vergaderingen en bijeenkomsten zullen meer op locatie ruimtes worden afgehuurd, bijvoorbeeld in de diverse actieve dorpshuizen binnen de gemeente Berg en Dal. Een vast bezoekadres is er dus niet meer.

Coördinator Bart Willers werkt nu volledig vanuit zijn woonadres op De Horst, en blijft bereikbaar via info@ploegdriever.nl en 06-13021003 (op ma t/m do tijdens kantooruren).

Het nieuwe postadres:

Postbus 3, 6560 AA Groesbeek
en/ofinfo@ploegdriever.nl

Facturen
Graag ontvangen wij uw facturen voortaan op facturen@ploegdriever.nl
met daarop de vermelding van ons officiele vestigingsadres:
Ooijse Bandijk 10 A, 6576 JD Ooij

Blijf ons volgen op/via:
www.ploegdriever.nl
Twitter: @PloegdrieverANV
Facebook: Ploegdriever

De Ploegdriever in de prijzen voor het Beste Idee van Berg en Dal

Maandagavond 23 oktober 2017 was het spannend op de Bedrijvendag in de voormalige scheepswerg van Bodewes in Millingen aan de Rijn. De Ploegdriever mocht als een van de vijf genomineerden haar Beste Idee van Berg en Dal presenteren aan een vijfkoppige jury en aan een kleine 200 ondernemers.

Een eervolle gedeelde 2e plaats (samen met Ooijs Moois) leverde maar liefst 10.000 euro op om dit Idee voeten in aarde te kunnen geven: het op slimme manieren effectief bestrijden van de zeer schadelijke invasieve exoten Aziatische (“Japanse”) duizendknopen en Reuzenberenklauw!

Na het gemeentebreed inventariseren van deze soorten en het opdoen van kennis van reeds bedachte en geteste bestrijdingsmethodes, wordt per standplaats een geschikte methode gekozen om op een effectieve manier dit groeiende probleem in Berg en Dal aan te pakken. Door monitoring van de verschillende methodes en delen van de resultaten zullen steeds meer groeiplaatsen aangepakt kunnen worden. Daarnaast wordt voorlichting gegeven en wordt heel de keten en ook grondverzet- en afvalverwerkingsbedrijven betrokken om verspreiding d.m.v. zaden of stekjes te voorkomen.

Klik hier voor het artikel in de Gelderlander.
Klik hier voor foto’s op De Groesbeek.

Jaarvergadering 2017 en aansluitend lezing door Frank Berendse, schrijver van ‘Wilde apen”

Op dinsdag 23 mei a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats in de Thornsche Molen, Thornsestraat 20 te Persingen.

De vergadering begint om 19.30 uur. Het programma is naar alle leden toe gemaild (en per post verzonden naar diegenen waarvan geen e-mailadres bekend is).

Het volgende document kunt u hier vooraf inzien:
verslag jaarvergadering in 2016

Aansluitend aan de vergadering, tussen 20.15 en 21.15 uur, zal er een lezing worden gegeven door Frank Berendse, waarbij hij zijn ideeen uit zijn boek ‘Wilde apen’ presenteert en in gaat op het thema: “Gaan natuur en landbouw samen in de gemeente Berg en Dal”.

Emeritus hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie Frank Berendse geeft een lezing over natuurbescherming en zijn visie op de toekomst van de landbouw. De Wageningse bioloog schetst in zijn laatste boek(je) “Wilde apen” veranderingen in de natuur van het agrarisch landschap en de achteruitgang van boerenlandsoorten en de rol van bestrijdingsmiddelen daarbij. Maar juist met zijn visionaire en tegelijkertijd praktische ideeën zal hij uit de doeken doen hoe er tot een echt duurzame landbouw gekomen kan worden.

Na afloop van de lezing is er volop gelegenheid voor discussie onder het genot van een drankje. ‘Wilde apen’ is tegen sterk gereduceerd tarief (€5) ter plaatse te koop, net als ‘Natuur in Nederland’ (€20).

Voor wie nu alvast meer wil lezen:
www.trouw.nl/groen/hoe-maak-je-duurzaam-goedkoop

Alle geïnteresseerden, ook niet-leden, zijn vanaf 20.00 uur welkom in de Thornsche Molen om deze lezing kosteloos bij te wonen.

2016

Bloemrijke akkerrand zoekt boer in Duffelt

Bloemrijke akkerranden in Groesbeek en omgeving zijn al jarenlang voor veel mensen een begrip. Ze vormen kleurrijke linten langs akkers en worden aangelegd op zichtlocaties om het landschap te verfraaien. Ze zijn een lust voor het oog voor bewoners, recreanten en toeristen. Ook verbeteren ze het leefgebied van tal van dieren zoals wilde bijen, vlinders, muizen en (akker)vogels. De stroken worden ieder jaar in april/mei ingezaaid met een zaadmengsel van plantensoorten die mooi bloeien. Voorbeelden zijn Zonnebloem, Groot kaasjeskruid, Boekweit, Phacelia, Korenbloem, Gele ganzenbloem en Klaproos. Het gewas blijft het hele jaar op het veld staan en biedt tot in het voorjaar voedsel en enige beschutting aan insecten, kleine zoogdieren en akkervogels als Patrijs, Kneu, Keep en Geelgors. In 2015 zijn in Groesbeek en omgeving voor 2,1 ha aan randen aangelegd, bij 11 deelnemende boeren op 17 locaties.

Nu de gemeente Groesbeek vergroot is als gemeente Berg en Dal met de Ooijpolder en de Duffelt ligt het voor de hand om de verbinding te zoeken met die nieuwe gebieden. De Ploegdriever is al sinds de oprichting in laatstgenoemde gebieden actief en heeft nu de opdracht van de nieuwe gemeente gekregen om te onderzoeken of er agrariërs in de Duffelt zijn die mee willen doen met bloemrijke akkerranden. De inzet is om in 2016 circa 1 ha aan bloemrijke akkerranden te realiseren, wat met een breedte van 3 m neerkomt op ruim 3 km aan randen. Er staat een goede vergoeding voor het gebruik van de akkerranden tegenover. De Ploegdriever zal zorg dragen voor aankoop van het zaadmengsel en het inzaaien.

Op maandag 6 juni a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats op de camping “Bij Ons”, Cranenburgsestraat 178, De Horst.

De vergadering begint om 19.30 uur. Het programma is naar alle leden toe gemaild.

Na de vergadering om 20.30 uur nemen Henk Eikholt en Bart Willers u mee op wandelexcursie in het nabij gelegen natuurperceel Schilbroek. Ook niet-leden zijn welkom en kunnen deelnemen aan de wandeling.

Hieronder kunt u inzien:

(Voorintekening verlengd tot 3 juni 2016!).

Met ingang van 1 januari 2016 is er een nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland wordt geregeld. Met ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daar ontvangen ze een marktconforme vergoeding voor van het agrarisch collectief waarbij ze zich aansluiten. In ons gebied is dat collectief Rivierenland, de Ploegdriever maakt deel uit van het bestuur van het collectief.

Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, bijvoorbeeld door maatregelen te nemen ter bescherming van weidevogels, de instandhouding van knotbomen en ruigterandjes voor de Steenuil of het beheren van akkerranden langs watergangen.

Collectief Rivierenland gaat nu starten met de voorintekening voor 2017. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het ANLB, of uitbreiding van uw bestaande beheercontract? Dan kunt u meer informatie over de mogelijkheden vinden op de website van het Collectief Rivierenland.

Als u op basis daarvan wilt meedoen, of aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met onze coördinator Bart Willers via 06-13021003 en/of
bart.willers@collectiefrivierenland.nl.
U kunt zich tot uiterlijk 3 juni aanmelden.

Heideschapen langs Schoolpad

Sinds het voorjaar van 2016 kan men buiten de klassieke weides in de bebouwde kom van Ooij of Leuth opeens kleine kuddes schapen aantreffen. Deze schapen worden op verschillende plaatsen ingezet als alternatief voor maaien en afvoeren. Het doel van deze vorm van natuurbeheer is kruidenrijke en tegelijkertijd structuurrijke vegetaties te krijgen.

Verschillende terreinen van de gemeente Berg en Dal zijn reeds begraasd: een deel van de EVZ Ooijse Graaf aan het Schoolpad te Ooij en aan de Kerkdijk langs de Goudwindestraat. Momenteel worden nog de Speulplek en delen achter de sportvelden (ook onderdeel van de EVZ Ooijse Graaf) te Ooij begraasd.
Voor Via Natura wordt momenteel ook het kunstwerk OPEN (naast de Thornsche Molen) begraasd. Als laatste terreintje dit voorjaar zal de parkachtige strook langs de Hoge Kamp begraasd worden.
Eind van de zomer zullen alle terreinen een 2e maal begraasd worden en voor de winter nog een 3e maal.

Net als het Waterschap Rivierenland, zijn wij als Ploegdriever trots en blij met de landelijke onderscheiding ‘Pro Flora et Securitate‘ voor de bloemrijke dijken die we tussen Beuningen en Millingen aan de Rijn hebben bewerkstelligd. En waar we door het vertrouwen en de waardering van het Waterschap Rivierenland de komende jaren mee door mogen gaan, om zelfs kruidenarme dijken tot aan de Duitse grens ook tot bloemendijken te maken!

21 Juni (het begin van de zomer) zal om 14.30 uur te Oortjeshekken deze onderscheiding door Peter Glas uitgereikt worden in het gezelschap van diverse betrokkenen uit het gebied, waarna een bloemrijk dijkvak bezocht wordt.

Hieronder het bericht van de organisatie:

Veilige en bloemrijke dijken in Nederland
21 maart 2016

2015

Bloemrijke akkerrand zoekt boer in Duffelt

Bloemrijke akkerranden in Groesbeek en omgeving zijn al jarenlang voor veel mensen een begrip. Ze vormen kleurrijke linten langs akkers en worden aangelegd op zichtlocaties om het landschap te verfraaien. Ze zijn een lust voor het oog voor bewoners, recreanten en toeristen. Ook verbeteren ze het leefgebied van tal van dieren zoals wilde bijen, vlinders, muizen en (akker)vogels. De stroken worden ieder jaar in april/mei ingezaaid met een zaadmengsel van plantensoorten die mooi bloeien. Voorbeelden zijn Zonnebloem, Groot kaasjeskruid, Boekweit, Phacelia, Korenbloem, Gele ganzenbloem en Klaproos. Het gewas blijft het hele jaar op het veld staan en biedt tot in het voorjaar voedsel en enige beschutting aan insecten, kleine zoogdieren en akkervogels als Patrijs, Kneu, Keep en Geelgors. In 2015 zijn in Groesbeek en omgeving voor 2,1 ha aan randen aangelegd, bij 11 deelnemende boeren op 17 locaties.

Nu de gemeente Groesbeek vergroot is als gemeente Berg en Dal met de Ooijpolder en de Duffelt ligt het voor de hand om de verbinding te zoeken met die nieuwe gebieden. De Ploegdriever is al sinds de oprichting in laatstgenoemde gebieden actief en heeft nu de opdracht van de nieuwe gemeente gekregen om te onderzoeken of er agrariërs in de Duffelt zijn die mee willen doen met bloemrijke akkerranden. De inzet is om in 2016 circa 1 ha aan bloemrijke akkerranden te realiseren, wat met een breedte van 3 m neerkomt op ruim 3 km aan randen. Er staat een goede vergoeding voor het gebruik van de akkerranden tegenover. De Ploegdriever zal zorg dragen voor aankoop van het zaadmengsel en het inzaaien.

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.

Met ingang van 1 januari 2016 gaat het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van start. De agrarische collectieven nemen een centrale rol in binnen dit stelsel. Deze collectieven hebben besloten tot oprichting van het landelijke servicepunt BoerenNatuur.nl, dat gevestigd zal zijn in Utrecht.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen. BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Het winterhalfjaar is aangebroken en dat is het jaargetijde om het meeste onderhoud aan veel landschapselementen te kunnen verrichten. Komende periode kunnen werkzaamheden gepland worden voor bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden, knip- en scheerheggen, houtsingels, struweelranden en knotbomen.

Bij deelnemers aan landschapsplannen in het kader van groenblauwe diensten biedt de Ploegdriever aan de werkzaamheden op zich te nemen. De diverse landschapselementen kunnen zo op een professionele en efficiënte manier onderhouden en beheerd worden. Zo is men verzekerd dat bij een komende schouw elk landschapselement een hoge kwaliteit heeft.

Beheer landschapselementen – Via Natura – De Horst
Voor diegenen die zelf aan de slag willen gaan met het onderhoud en beheer van landschapselementen heeft Via Natura een handleiding geschreven die men kan downloaden.

Sinds juli dit jaar is het stookbeleid van de gemeente Groesbeek flink aangepast. Diverse verbrandingen in de open lucht zijn aan banden gelegd vanwege milieu-, veiligheids- en gezondheidsredenen (fijnstof en roet).

Uitzondering vormt het verbranden van snoeihout dat vrijkomt van karakteristieke landschapselementen en erfbeplanting. Dit om mensen die aan het onderhoud van landschapsschoon doen, niet voor onevenredige kosten te laten betalen. Hiervoor moet echter wel een vergunning worden aangevraagd en melding worden gedaan wanneer er gestookt wordt.

De volledige tekst is op de website Overheid.nl te vinden of klik hier.

Een studente heeft woensdag een eenzame en verzwakte sierkip gevonden in de landschapszone langs de Kouwedijk.

Studente redt sierkip

Ze heeft het arme dier meegenomen en afgeleverd op een boerenerf in Persingen.

Zij was met een groep Wageningse studenten op bezoek bij de Ploegdriever.
Geert Kroes en Arno van der Kruis vertelden over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en zij maakten met de studenten een wandeling over de boerenlandpaden.

Op de ledenvergadering van de Ploegdriever is afscheid genomen van de coördinator Arno van der Kruis. Na 17 jaar vindt hij het tijd om de bakens te verzetten. Hij wordt opgevolgd door Bart Willers. Toon de Jong trad af en het voorzitterschap wordt overgenomen door Fried Frederix. Vóór de vergadering gingen 15 mensen mee op excursie in de Lage Horst.
Henk Eikholt liet zien dat het boerenland vol natuur is en dat boeren daar hun bijdrage aan leveren. Veertig mensen woonden de vergadering bij en luisterden naar het verhaal van Wico Dieleman, medewerker van de ZLTO, over het rendement van agrarisch natuurbeheer.

Op maandag 1 juni a.s. vindt de jaarvergadering van de Ploegdriever plaats op de boerderij van Martien Nillesen, Lage Horst 6, 6562 KT GROESBEEK.

De vergadering begint om 20.00 uur. Het programma staat in de nieuwsbrief. Na de vergadering geeft Wico Dieleman (ZLTO) een voordracht over de rendementen van Agrarisch Natuurbeheer.

Voorafgaand aan de vergadering is er om 18:00 uur vanaf de boerderij van Martien een wandeling in de Lage Horst onder leiding van Henk Eikholt. Ook niet-leden zijn welkom en kunnen deelnemen aan de wandeling.

Hieronder kunt inzien:

Terugkijkend op de tweede voorlichtingsavond van het collectief agrarisch natuurbeheer die met voldoende belangstellenden is bezocht; constateert Geert Kroes dat het zijn vruchten begint af te werpen. Zelf is Geert melkveehouder en weet als geen ander wat zulke collectieven kunnen betekenen voor de agrarische gemeenschap. Vanaf 1 januari 2016 kunnen boeren en particulieren met agrarische grond, via het nieuwe collectief, contracten afsluiten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Ruime belangstelling is er voor de inschrijving van het collectief agrarisch natuurbeheer en er wordt hard gewerkt om deze aanmeldingen in kaart te brengen. Ook interesse of vragen over dit collectief neemt contact op met de Ploegdriever of lees meer over de beheerpakketen van dit collectief.

Zes jaar geleden plaatsten we 100 veldnamenbordjes in het Circul van de Ooij. De bijna vergeten namen komen weer tot leven. De drie delen van de ecologische verbindingszone bij de Kouwedijk dragen nu bijvoorbeeld de oude veldnamen.
Lees meer onder projectbeschrijvingen Circul van Ooij.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen boeren en particulieren met agrarische grond, via het nieuwe collectief, contracten afsluiten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De ploegdriever organiseert een aantal voorlichtingsavonden, samen met het ZLTO en in opdracht van het collectief. Daar wordt vertelt wat voor beheerpakketten in welke gebieden mogelijk zijn. Belangstellenden kunnen dan meteen voorintekenen voor contracten die in 2016 ingaan. Ploegdriever- en ZLTO-leden worden rechtstreeks uitgenodigd.

Lees meer over de nieuwe Coöperatieve Agrarische Natuurbeheervereniging Collectief Rivierenland.

Bekijk ook de site met informatie over het nieuwe subsidiestelsel

Bij de oprichting van onze vereniging wisten wij het al; ons werkgebied met heuvelrug en rivierdal vormt een prachtig geheel.
Op 1 januari versmelt het grondgebied van Milllingen, Ubbergen en Groesbeek tot een nieuwe gemeente.
Als het aan de inwoners ligt, krijgt het de toepasselijke naam “Berg en Dal”.
Het landschap weerspiegeld in de gemeentenaam. De Ploegdriever staat klaar om dat landschap nog mooier te maken!

2014

Het heeft 10 jaar geduurd, maar nu zijn alle natuurstroken klaar. Op het melkveebedrijf van Zeger Stappershoef aan de Kerkdijk in de Ooijpolder heeft de Ploegdriever, samen met ARK en Via Natura een natuurnetwerk gerealiseerd. Op de bedrijfspercelen tussen de Ooijse Graaf en het Meertje is bijna 20 ha ingericht als moeras en bloemrijk grasland en zijn hagen en knotbomen aangeplant. Participanten en betrokkenen maakten een wandeling door het nieuwe natuurgebied aan de Kerkdijk.

Kijk voor een beschrijving van het project op vianatura

Op een mooie ochtend in juni komen 33 eerstejaars studenten Ontwikkelingsstudies van de Wageningen Universiteit op bezoek bij de Ploegdriever.

Geert Kroes laat hen zijn melkveebedrijf in Persingen zien en vertelt ook over de recreatieve neventak (Buitengast).

Arno van der Kruis vertelt over de Ploegdriever en de gebiedsontwikkeling in relatie tot natuur en landschap.
De stier en de kalfjes wekken het grootste enthousiasme op bij de studenten.

De Ploegdriever beheert 46 ha aan dijktaluds in opdracht van Waterschap Rivierenland.

Bloeiende dijk op 26 mei 2014

Het beheer bestaat meestal uit tweemaal maaien per jaar waarbij het maaisel wordt afgevoerd en zoveel mogelijk wordt gebruikt als veevoer.
Op 26 mei zijn de dijken bezocht om te kijken wanneer ze gemaaid zouden moeten worden. Door de vele regen en de hoge temperatuur van de afgelopen weken bleek de dijkvegetatie sterk te zijn gegroeid. Op veel plaatsen zelfs zoveel dat er binnenkort gemaaid moet worden om te voorkomen dat het gewas gaat liggen waardoor het maaien moeilijk wordt. De meest bloemrijke trajecten zullen hierbij worden gespaard zodat ze het insectenleven kunnen blijven voorzien van nectar en stuifmeel. Deze stukken dijk zullen pas na 15 juni worden gemaaid wanneer de meeste plantensoorten zijn uitgebloeid.

Aan de Bredeweg hebben kinderen van de Groesbeekse scholen klaprozen gezaaid in de bloemrijke akkerrand van de Ploegdriever.
Klaprozen zijn het symbool van de herinnering aan de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
De bloemen gaan in juli bloeien en begeleiden van Bredeweg tot Groesbeek de route van de Vierdaagselopers.

De zaaiactie is een initiatief Bert Eikelenboom http://liberationtour.nl/.

Projecten

In dit archief worden alle projecten opgenomen die vanaf januari 2007 zijn afgesloten.
Van elk project wordt een korte beschrijving opgenomen. Als het zover is kunt u deze hier lezen.

Natuurpoel Ooijpolder

In de nieuwe poelen die de Ploegdriever heeft aangelegd in het natuurterrein aan het Schoolpad in Ooij, langs het bedrijventerrein de Bouwkamp, zwemmen nu al duizenden larven van de rugstreeppad. Natuurpoel OoijpolderDit amfibie is herkenbaar aan zijn gele rugstreep. Het natuurterrein is onderdeel van de ecologische verbindingszone langs de Ooijse Graaf. Ter hoogte van het bedrijventerrein Reomie heeft de Ploegdriever in opdracht van de gemeente Ubbergen een tweede natuurterrein ingericht met poelen. Voor foto’s zie Foto’s EVZ Ooij.

De Leigraaf in Groesbeek

De Leigraaf in Groesbeek stroomt sinds enkele jaren door een prachtige brede natuurlijke bedding. Het aardige is dat je van de Ketelstraat tot aan de Lage Horst over die bloemrijke natuuroever kunt wandelen. Grote kans dat je onderweg de schapen tegenkomt die voor de Ploegdriever het beheer verzorgen. Schapen zijn doorgaans vriendelijker voor wandelaars dan de pony’s die er de laatste jaren stonden. Nu komen de pony’s alleen ‘s winters nog in het gebied, om aan de struikjes te knabbelen, zodat het gebied niet helemaal dichtgroeit.

Op vrijdag 27 september openden burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen en wethouder Jan van der Meer van Nijmegen de nieuwe natuurverbinding van Ubbergen naar de Groenlanden. Zij knoopten symbolisch een lint aan elkaar.
De Ploegdriever deed de aanplant en het rasterwerk voor het Vianatura-project en gaat de natuurstroken beheren. Er loopt een mooie nieuwe boerenlandroute door deze stroken.
Kijk voor een foto-impressie op www.henkbaron.nl.

Ben Braster

Hij kijkt met een timmermansoog over de rand. Is het recht? Een glimlach duikt op in de grijze baard. De houtklem kan er af. Nog één schroef en niet Kees, maar Ben is klaar. Ben Braster. Met bewonderenswaardig vakmanschap heeft hij twee enorme eikenhouten poorten gemaakt en afgehangen.
Lees verder op Historische poorten.
(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

De dijken in de Ooijpolder zijn niet alleen de mooiste en de fleurigste van Nederland; de bloemen- en kruidenpracht maakt de dijken ook nog eens extra veilig en sterk.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Wageningen Universiteit en van Cyril Liebrand van EurECO, het Nijmeegse onderzoek- en ecologische adviesbureau dat in opdracht van het Waterschap Rivierenland de dijken heeft onderzocht. De hoge natuurwaarde van de dijken bestaat niet alleen uit een hoge floristische waarde, uit een bloemenpracht, maar ook uit een rijk insectenleven.
Per 25 vierkante meter komen tot 62 plantensoorten voor, waarvan er een aantal op de Rode Lijst van bedreigde plantensoorten staan. De Ploegdriever beheert de meeste dijkvakken in de Ooijpolder.

Lees voor meer informatie het artikel van Cyril Liebrand>>> (bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Initiatief van de Ploegdriever krijgt veel steun: “de handschoen is opgepakt”.
Het plan van de Ploegdriever om het landschap van Groesbeek, de Ooijpolder en de Duffelt op de kaart te zetten krijgt vorm. Er is grote belangstelling om het initiatief van de Ploegdriever, de vorming van een landschapscommunity onder het motto Landschap van Iedereen, breed uit te dragen en het gebied gezamenlijk te promoten.
Diverse instanties en verenigingen die zich op een of andere manier bezig houden met natuur, landschap, landbouw hebben zich aangemeld om uit te zoeken wat de bindende factor is in het gebied en wat is de basis om zo de agenda met activiteiten voor de komende tijd in te vullen. Dat was ook de opdracht van de bijeenkomst dinsdag 8 mei in Huize Wylerberg in Beek: de promotie van de streek.

Ruim veertig vertegenwoordigers van instanties, verenigingen en de politiek gingen met elkaar in gesprek. Uiteindelijk hebben zich een tiental personen aangemeld om de Ploegdriever en de landschapscommunity te komen versterken.

Ga voor meer informatie naar www.landschapvaniedereen.nl.

Met de plaatsing van onze karakteristieke overstapjes is de Leigraaf in Groesbeek nu prima toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Er zijn toegangen aan de Ketelstraat bij de Vortse Brug, aan de Lage Horst bij de Bruuk en bij de Horst ter hoogte van de manege. De Ploegdriever beheert, in opdracht van Waterschap Rivierenland, de oeverzones met pony’s. Het is nu een bonte bloemenzee en er groeien bijzondere plantensoorten zoals de Gevlekte orchis.

Als je heel goed kijkt, kun je het al een beetje zien. Het landschap in de Ooijpolder is aan het veranderen. In de Ooijpolder is de verandering al ingezaaid. Nu is Groesbeek aan de beurt. De Ploegdriever klopt aan de deur.

Blauwgroene Diensten: Landbouw én natuur werken intensief samen.

Het zit eraan te komen: een nieuw landschap. Af en toe kun je het al een beetje zien. Maar het steekt de kop op boven het maaiveld en straks bloeit het ook.
Centimeter voor centimeter, maar ook kilometer voor kilometer groeit het nieuwe landschap in de Ooijpolder. Het Deltaplan om het landschap een vriendelijk, een natuurlijker gezicht te geven is in de maak. Op weg naar een huwelijk tussen de landbouw in het gebied en de natuur om uiteindelijk één agrarische natuur te krijgen en geen twee gescheiden werelden.

Lees het hele artikel in de nieuwe nieuwsbrief hier>>>
(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Op 16 april is de jaarvergadering van De Ploegdriever in zaal Vink in Ooij. Een bijzondere bijeenkomst met nog de glans van het succes van het 10-jarig bestaan. Voorzitter Toon de Jong zal praten over het feestgevoel van de Ploegdriever, maar hij ziet ook donkere wolken en de noodzaak om steeds meer samen te werken en ons als leden in te zetten nu de overheid zich terugtrekt. Speciaal op de jaarvergadering is de lezing van twee medewerkers van de Stichting Bargerveen, Eva Remke en Marijn Nijssen, over hun vogeltje, de Grauwe klauwier.

In bijgaande nieuwsbrief rond de jaarvergadering heeft u al alvast een voorproefje.

Tot 16 april!

Lees onder meer het verhaal van Marijn Nijssen en Eva Remke over de Grauwe klauwier in de nieuwe nieuwsbrief >>>
Ter voorbereiding van de jaarvergadering kunt u de volgende stukken inzien door te klikken op de volgende bestanden:

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Op zaterdag 8 oktober overleed onverwacht Koos Janssen. Hij was vanaf de oprichting van De Ploegdriever zowel bestuurslid als uitvoerend lid.
Koos was een bijzonder mens. Een aimabel man, die ingetogen en vriendelijk altijd belangstelling toonde voor de mensen en de wereld om hem heen. Hij hielp waar hij kon helpen en informeerde en bemiddelde waar dat nodig was. Heel veel mensen gingen graag met Koos om. Zijn kennissenkring onder boeren, burgers, biologen en buitenlui was groot.
Een kleine veertien jaar geleden nam Koos daarom samen met o.a. Zeger Stappershoef, Arno van der Kruis en Henk Coenen het initiatief voor een werkgroep.

Deze moest de praktische kunde van boeren koppelen aan de theoretische kennis van ecologen om landschapsbeheer effectief mogelijk te maken. Een initiatief dat overigens twee jaar later leidde tot de oprichting van de Ploegdriever. In het bestuur zorgde Koos in belangrijke mate ervoor dat de belangen van de agrariërs de juiste aandacht kregen. Vaak ook ging hij in het werkgebied als bemiddelaar tactvol het gesprek aan met collega-boeren wanneer er zich verschillen van inzicht voordeden. Koos kon partijen als geen ander bij elkaar brengen. Hij was een verbinder pur sang.

Koos laat in onze vereniging een grote leegte achter. We zullen hem heel erg missen. We wensen zijn echtgenoot Liesbeth en zijn kinderen veel kracht en steun toe. Voor hen moet het verlies enorm zijn.

Namens bestuur en leden van de Ploegdriever,
Toon de Jong, voorzitter

Publiekswandeling Flora- en faunawerkgroep Geldersche Poort op 4 september: kort verslag.

Na het zeer geslaagde symposium van De Ploegdriever op 10 september jongstleden is het goed om weer eens stil te staan bij waar het uiteindelijk om gaat: natuur en landschap op z’n minst behouden zoals ‘t nu is en waar mogelijk het landschap verfraaien en de natuur- en belevingswaarde verhogen.
Op 4 september organiseerde de Flora- en faunawerkgroep Geldersche Poort een publiekswandeling langs enkele voorbeeldprojecten in de Ooijpolder.

Bekijk het verslag van Peter Hoppenbrouwers van de natuurwandeling hier>>>.

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u
hier>>>)

Doe mee aan het symposium op zaterdag 10 september en wandel mee op zondag 11 september op drie locaties in het gebied. Het symposium vindt plaats in het prachtige nieuwe gebouw van Havo Notre Dame in Ubbergen.

De wandelingen vertrekken vanuit Buitengast (Persingen), Zeelandsche Hof (Millingen) en Camping ‘Bij Ons’ (de Horst).

Lees over het programma en de achtergronden in de jubileumuitgave van onze nieuwsbrief >>>

Meldt u aan voor het symposium op ploegdriever@vianatura.nl

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

De Ploegdriever bestaat tien jaar! Een decennium lang al werkt De Ploegdriever aan het landschap en de boerennatuur in Groesbeek, Ooijpolder en Duffelt! We zijn trots op het resultaat. Maar tegelijkertijd ook kritisch. En we beseffen dat we niet in ons eentje aan het werk zijn.

Daarom organiseren wij een symposium, waarvoor we iedereen uitnodigen, die zich bij het landschap van ons werkgebied betrokken voelt. Vanuit de landbouw, natuurbescherming, recreatie, cultuurhistorie, politiek, het bestuur of welke hoek dan ook.

Het symposium heeft de titel ‘Landschapscommunity’ gekregen.
Het motto luidt: ‘Het landschap is van iedereen’.

Op het symposium gaan we praten over het benutten van de bindende kracht van het landschap voor de welvaart en het welzijn van onze streek. En ook over de samenwerking tussen de vele organisaties met landschaps- en natuurdoelen.

Tijdens het symposium wordt de Landschapscommunity opgericht en wordt iedereen uitgenodigd zich daarbij aan te sluiten. We kiezen een mooie locatie die we later bekend maken. Het programma duurt van 10 tot 16 uur. De toegang is gratis.

Meldt u nu reeds aan op ploegdriever@vianatura.nl en bekijk de feestelijke videoboodschap hiernaast!

Mede mogelijk gemaakt door:

Jaarvergadering Ploegdriever: woensdag 13 april 2011 in café zaal Oomen in Groesbeek

Burgemeester Paul Wilbers geeft inleiding na jaarvergadering van de Ploegdriever.
De jaarvergadering van de Ploegdriever wordt op 13 april om 20.00 uur gehouden in:
café zaal Oomen
Reestraat 4
6562 LK Groesbeek
(tel. 024-3971637).

Voor agenda, jaarverslag 2010 en verslag projecten 2010; klik op onderstaande bestanden:
Agenda + jaarverslag 13 april 2011>>>
Jaarverslag Ploegdriever 2010: projecten>>>

Om ongeveer 21.15 uur zal Paul Wilbers, burgemeester van de gemeente Ubbergen, een inleiding houden waarin hij zal terugkijken op de 10 jaar landschapsonderhoud en -aanleg in Groesbeek-Ooijpolder en welke partijen er naast de Ploegdriever een rol in spelen.

Aansluitend aan deze inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen en natuurlijk is er nog tijd om wat na te praten.

Lees het interview met Paul Wilbers in de nieuwe nieuwsbrief >>>

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Nadat eerder het bosje was gedund en de oude Leigraaf uitgediept, is nu de laatste hand gelegd aan de plaatsing van het amfibiescherm bij de Vortse Brug. Tijdens de voorjaarstrek van kikkers en padden vielen op de Ketelstraat bij de brug aanzienlijk minder verkeersslachtoffers dan eerdere jaren.

 • Lees meer over het verloop van het project >>>
 • Lees meer over de geschiedenis van het natte gebied rond de Horst >>>
 • Voorpublicatie boekje

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Hoe kunt u uw bemesting en gewasbescherming zo uitvoeren dat uw bedrijfsvoering efficiënter wordt en tegelijk het milieu minder wordt belast?

Onder de naam ‘Nagrewa’ organiseert Waterschap Rivierenland diverse activiteiten om landbouwers te informeren. Het water-schap biedt u ook mogelijkheden om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

U kunt kosteloos deel nemen aan masterclasses agro-biodiversiteit en demonstraties van nieuwe emissiebeperkende technieken.

In de flyer leest u er meer over. Met het aanmeld-formulier kunt u zich opgeven.

 • Zie hier de flyer van het project Natuurlijke grenswateren >>> Flyer Natuurlijke grenswateren
 • Het aanmeldformulier vindt u hier >>> Aanmeldformulier

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Project Voedsel voor Natuur: eerste resultaten
In 2007 is het project “Voedsel voor Natuur” van start gegaan met als doel het bevorderen van een natuurnetwerk tussen de Ooijse Graaf en het Wylerbergmeer.
Een tussentijdse balans wordt opgemaakt door zowel natuurbeheerder als agrariër.

 • Lees hier de publicatie van Ronald Jansen over de eerste resultaten van het project Voedsel voor Natuur >>> Voedsel voor Natuur

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Op 11 maart bracht Minister Cramer een bezoek aan de Ooij-polder. Op de Kerkdijk in Ooij informeerden Zeger Stappershoef en Arno van der Kruis haar over de werkzaamheden van de Ploegdriever.

Het gebied Ooijpolder – Groesbeek is één van de vier voorbeeldgebieden van het landelijke project ‘Investeren in het landschap’. Het Ministerie van Cramer (VROM) draagt 950.000 euro bij aan de aanleg en het beheer van landschapselementen in ons werkgebied.

Nu verkrijgbaar; een prachtige kaart met 100 locaties van oude veldnamen. Op de achterzijde worden alle namen verklaard. De kaart is voor € 3,50 bij ons verkrijgbaar. Voor € 1,00 extra krijgt u de kaart thuisgestuurd.

Geef uw bestelling door via ploegdriever@vianatura.nl.
Kijk voor meer informatie op onze veldnamenpagina >>> naar veldnamen

Op woensdag 2 april besteedde het NOS journaal aandacht aan de eerste landschapsveiling die vorig jaar in de Ooijpolder plaatsvond. De aanleiding van het bericht was de opening door minister Gerda Verburg van de website www.landschapsveiling.nl.
Zeger Stappershoef en Tom Bade (de bedenker van de veiling) leggen in het veld uit waarover het in de veiling gaat en wat het landschapsproject te bieden heeft.Om het filmpje over de landschapsveiling te kunnen zien klikt u hier>>>

Jan Duijndam en zijn vrouw Mieke hebben sinds 1993 een bijzonder melkveebedrijf in Delfgauw, midden in het Groene Hart van de Randstad. Dit bedrijf is in de driehoek Pijnacker – Delft – Den Haag het laatste volwaardig melkveebedrijf. Het omvat 130 melkkoeien op 100 ha waarvan 90 ha in agrarisch gebruik.
Jan en Mieke Duijndam beseffen dat zij als laatste melkveehouders in dit gebied steeds meer een bijzondere maatschappelijke positie zijn gaan innemen. Als beheerders van de groene enclave voelen zij de verantwoordelijkheid om de unieke kwaliteiten van h et gebied te handhaven, te herstellen en toegankelijk te maken voor omwonenden.

Zij zochten contact met lokale natuurorganisaties. Tezamen met vrijwilligers werden plannen gesmeed om natuurbeheer te verweven in de bedrijfsvoering. Ook vanuit het project “Boeren voor Natuur” werd ondersteuning gegeven. Het resultaat is een gezond bedrijf in een fraai en gevarieerd gebied waar koei en, wandelaars en weidevogels gezamenlijk van profitere n. Uiteraard hebben Jan en Mieke daardoor op hun bedrijf te maken met veel publiek. De website van Jan en Mieke ( www.hoevebiesland.nl ) geeft daarvan een goed beeld.

Het is niet vreemd dat De Ploegdriever juist Jan Duijndam heeft uitgenodigd om zijn visie en praktijkervaring
op de jaarvergadering van de vereniging te komen toelichten. De Ploegdriever is immers een vereniging die delen van het agrarisch landschap in Groesbeek en in de Ooijpolder o.a. met inzet van boeren inricht en beheert. En ook in het werkgebied van De Ploegdriever is de publieke toegankelijkheid van boerenbedrijven en landerijen door (nieuwe) wandelpaden een actueel onderwerp.

(bij het lezen van deze nadere info heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Foto: Henk Baron

Op zaterdag 23 februari werden 530 inheemse bomen en struiken geplant in de natuurstroken op het land van Zeger Stappershoef tussen Thornsestraat en het Meertje.
Het werk werd onder de technische leiding van de Ploegdriever uitgevoerd door de mensen die bij de landschapsveiling bomen en struiken hadden “gekocht”.

Het project is een initiatief van de Ploegdriever, Via Natura en ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met de grondeigenaren.

Bekijk de fotoserie op www.henkbaron.nl

Foto: Cyril Liebrand

Burgemeester Paul Wilbers brengt het landschap onder de hamer.
Op een zonovergoten zaterdagmiddag heeft veilingmeester Paul Wilbers
€110.000,- opgehaald voor het beheer van de boeren-natuur in de Ooijpolder.
Het geld wordt gebruikt om natuurstroken in stand te houden in de ecologische verbindingszone tussen de stuwwal en de uiterwaarden van de Waal.
Via een bruggetje over het Meertje en een boerenwandelpad kan de recreant van het mooie landschap genieten.

Zeger Stappershoef voert het beheer uit in samenwerking met de Ploegdriever en stichting Ark.

Kijk voor informatie over dit project op

 • www.ark.eu (actuele projecten, voedsel voor natuur).

Foto: de Ploegdriever

“Oud Kasteel” is de eerste veldnaam die nu zichtbaar is aan de Persingensestraat in de Ooijpolder. Het bordje werd op zaterdag 22 september onthuld door Baron Otto van Verschuer, de “Heer van Persingen”. Op dinsdagavond 25 september werd op een drukbezochte informatieavond in dorpshuis de Sprong te Ooij door de werkgroep veldnamen toelichting gegeven op het project.

 • lees meer over de geschiedenis van Oud Kasteel >>>

(bij het lezen van deze nadere info heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Informatie over het hele project vindt u in het archief op deze site onder de kop “informatieavond veld-namen Ooijpolder”.

Frans Nelissen (Foto: Hans Jacobs)

Jaarvergadering Ploegdriever:
23 maart 2010
café de Rosmolen Leuth

AID op jaarvergadering van de Ploegdriever
De jaarvergadering van de Ploegdriever wordt 23 maart om 20.00 uur gehouden in café de Rosmolen hartje Leuth.

Voor agenda, jaarverslag 2009 en verslag vorige vergadering; klik op onderstaande bestanden:

 • Agenda jaarvergadering 23 maart 2010>>>
 • Jaarverslag Ploegdriever 2009>>>
 • aarverslag Ploegdriever 2009: projecten>>>
 • Verslag 9e ledenvergadering 7 april 2009

Na de pauze zal de gastspreker Frans Nelissen
van de AID praten over de regelingen voor agrarisch natuurbeheer,
de rol van de AID in deze, de werkwijze van de AID en wat de deelnemer aan de regelingen bij controle door de AID kan verwachten.

Lees het interview met Frans Nelissen in de nieuwe nieuwsbrief >>>

(bij het lezen van bovenstaande teksten heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Wij nodigen u uit voor de interactieve informatieavond over het project “Veldnamen in de Ooijpolder” op dinsdag 25 september om 20.00 uur in dorpshuis de Sprong te Ooij (Prins Bernhardstraat 3). Daar wordt het project gepresenteerd en wordt aan u gevraagd uw kennis van de veldnamen met ons te delen.

Op zaterdag 22 september zal de Heer van Persingen (de heer O.W.A. Baron van Verschuer) het eerste bordje “Oud Kasteel” onthullen aan de Persingensestraat ter hoogte van het karakteristieke perceel waar vroeger het kasteel van Persingen stond.

lees meer over dit project>>>
(bij het lezen van deze nadere info heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Tekening: Jeroen Helmer

Op zaterdag 15 september vindt in de Ooijpolder, temidden van akkers en weilanden, de eerste landschapsveiling van Nederland plaats.

Landschapselementen van het door de Ploegdriever ingerichte natuurnetwerk tussen Thornsestraat en het Meertje komen onder de hamer.

De opbrengst komt ten goede aan het beheer in de komende 10 jaar.

Nest met jonge Ploegdrievers
(Foto: Peter Pouwels)

Tijdens een werkdag van onze collega-natuurbeheerders van Landschapsbeheer Groesbeek werden de vrijwilligers op een zeer bijzondere wijze verrast door 4 ploegdrieverkes.

 • lees meer over deze bijzondere ontmoeting>>>

(bij het lezen van deze nadere info heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

Samen met Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen gaan we de oude veldnamen van de kavels in de Ooijpolder inventariseren en zichtbaar maken. We plaatsen 100 (bescheiden) naambordjes, maken een informatieve kaart en publiceren uitgebreide achtergrondinformatie op deze website. Aan het project neemt ook de Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek (Kwartier van Nijmegen) deel.

Ook dit jaar verzorgt de Ploegdriever de uitvoering van de subsidieregeling voor overwinterende ganzen in Ooijpolder en Duffelt.
Van 15 juni tot 31 juli kunnen grondgebruikers via ons subsidie aanvragen bij de Dienst Regelingen.

U kunt contact opnemen met Linda Verriet (024-6632061) of de coordinator (06-12619049).
In onze laatste nieuwsbrief (1-2007) leest u onze ervaringen van het afgelopen jaar.

 • lees meer over de regeling in de brochure van de Dienst Regelingen>>>
  (bij het lezen van deze nadere info heeft u Acrobat Reader nodig. Freedownload vindt u hier>>>)

In het agrarisch gebied tussen Wylermeer en Wercheren (Ooijpolder) worden natuurstroken aangelegd die extensief begraasd gaan worden door het vee van de boer.

In het agrarisch gebied tussen Wylermeer en Wercheren (Ooijpolder) worden natuurstroken aangelegd die extensief begraasd gaan worden door het vee van de boer. Via die stroken en een nieuw wandelbruggetje over het Meertje kan men straks rechtstreeks van het Wylermeer naar Wercheren wandelen.

Het project wordt gefinancierd door Landschapsfonds Via Natura en Stichting Ark Inrichtingsmaatregelen “Zeelandsche Hof” .

Het agrarisch bedrijf “Zeelandsche Hof” aan de Molenstraat in Millingen verwelkomt gasten op het platteland. Om de wandelmogelijkheden op het bedrijf te vergroten worden dit jaar bruggetjes en paden aangelegd en rustplaatsen ingericht.

Landschapsfonds Via Natura en de gemeente Millingen aan de Rijn betalen het project.

14 juni, aanvang 19.00 uur bij de kerk in de Horst, duur: 2,5 uur

lees meer over deze wandeling en bekijk alvast de route>>>

(bij het lezen van deze nadere info heeft u Acrobat Reader nodig.
Freedownload vindt u hier>>>)

7 juni, aanvang 19.00 uur bij de kerk te Ooij, duur: 2,5 uur

lees meer over deze wandeling en bekijk alvast de route>>>
(bij het lezen van deze nadere info heeft u Acrobat Reader nodig.
Freedownload vindt u hier>>>)