De Ploegdriever is een agrarische natuurvereniging (ANV) die landschapsbeheer stimuleert en uitvoert. Als zodanig steunt De Ploegdriever de boeren in de Ooijpolder, Groesbeek en de Nederlandse Duffelt in het deskundig beheer van het fraaie cultuurlandschap en zorgt dat zij daarvoor een passende beloning krijgen. De boeren worden daarbij ondersteund door betrokken burgers met kennis van en liefde voor natuur en landschap in onze woonomgeving.

Sinds 1999 heeft De Ploegdriever vele tientallen projecten uitgevoerd met een breed scala aan werkzaamheden. We geven adviezen en maken inrichtings- en beheersplannen. We voeren ecologisch berm- en dijkbeheer uit en zaaien jaarlijks bloemrijke akkerranden en rogge-akkers in.

De Ploegdriever voert in het hele werkgebied beheer- en inrichtingswerkzaamheden uit in landschapselementen, natuurterreinen en op boerenbedrijven. Als het werk niet door individuele leden kan worden uitgevoerd schakelen we bij ons aangesloten plaatselijke loonwerkers en hoveniers in.

Na zes mooie jaren gaat Bart Willers ons vanaf 1 januar 2021 verlaten. We danken hem voor zijn jarenlange inzet en verheugen ons op onze nieuwe samenwerking met Karina Hendriks, die het stokje van algemeen coördinator van hem overneemt. Hier stelt Karina zich voor.

Vereniging

Het mooie agrarische cultuurlandschap van Ooijpolder en Groesbeek wordt door veel mensen gewaardeerd.
De meeste landschapselementen hebben hun betekenis voor de landbouw inmiddels verloren en het behoud en beheer daarvan is geen vanzelfsprekende taak voor de moderne boer.
Een aantrekkelijk landschap met natuurwaarden is wel van belang voor recreatie, bewoners en natuur en ook belangrijk voor de agrarische sector zelf.

Daarom hebben boeren en natuurbeschermers in 1999 de Ploegdriever opgericht om de schoonheid van het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden. De vereniging doet dit door het landschapsbeheer te organiseren en uit te voeren.

Ons motto is “niet praten maar doen”. De vereniging werkt nauw samen met Stichting Landschap Ooijpolder Groesbeek (SLOG), die kleine landschapselementen in eigendom en beheer heeft. Samen streven wij naar landschapsbeheer dat bijdraagt aan een blijvende verweving van landbouw en natuur. Lees hier meer over onze samenwerking met SLOG.

Werkgebied Ploegdriever

Werkgebied
Het gebied ten oosten van Nijmegen behoort tot de meest gevarieerde landschappen in Nederland. Zuidelijk van de Waal ligt het weidse rivierenlandschap van de Ooijpolder.
Werkgebied Ploegdriever

Dit gebied wordt bij Beek en Ubbergen begrensd door de steile helling van de stuwwal; een markant restant uit de ijstijden. De stuwwal vormt een grensoverschrijdend heuvelgebied dat hoefijzervormig rond het dorp Groesbeek ligt. Vanaf de hogere gedeeltes heeft men schitterende vergezichten over glooiende akkers en weilanden en over het rivierengebied.

Vanaf de hogere gedeeltes heeft men schitterende vergezichten over glooiende akkers en weilanden en over het rivierengebied.

Talrijke prachtige natuurgebieden herbergen een schat aan planten en dieren.

De uiterwaarden van de Millingerwaard, de hellingbossen van de Duivelsberg en de blauwgraslanden van de Bruuk genieten landelijke bekendheid. Het grootste deel van het landschap bestaat uit boerenland: akkers en weilanden, afgewisseld met hagen, houtwallen, knotbomen, poelen, sloten, bosjes, onverharde wegen en paden en andere landschapselementen. In dit landschap zijn landbouw en natuur met elkaar verweven.

Maar ook in de natuurgebieden spelen landbouwkundige maatregelen zoals maaien en beweiden een essentiële rol bij het behoud van natuurwaarden.Het agrarisch cultuurlandschap is een aantrekkelijk landschap. Je kunt er wandelen, fietsen, of op een andere manier je vrije tijd besteden.

De Ooijpolder kent prachtige routes over de dijken. In Groesbeek kan men heerlijk wandelen over de vele onverharde landwegen. Het bekende Pieterpad heeft hier één van zijn mooiste trajecten.

Voelt u zich betrokken bij natuur en landschap in ons gebied en wilt u op de hoogte blijven van het werk van de Ploegdriever? Meld u zich dan als donateur. De bijdrage bedraagt minimaal 15 euro per jaar.

Voelt u zich aangesproken door het werk van de Ploegdriever?
Wordt dan lid en werk mee aan een mooi en natuurrijk landschap.

Specifieke taken van Ploegdriever worden uitgevoerd door werkgroepen.

 • Werkgroep communicatie en p.r
  De leden van deze werkgroep verzorgen de nieuwsvoorziening binnen de vereniging en stichting en brengen nieuws en activiteiten in de publiciteit. Zij beheren de website, brengen 2 keer per jaar een nieuwsbrief uit, publiceren leesbare artikelen en foto’s en geven interviews aan de media.Contact: info@ploegdriever.nl
 • Werkgroep uitvoering
  De werkgroepleden houden een vinger aan de pols bij de organisatie en uitvoering van het landschapsbeheer. Zij houden toezicht op de bedrijfsmatige activiteiten van de vereniging.

  Contactpersoon: Geert Kroes – 06-51984621
  Email: g.kroes.ploegdriever@hotmail.com

Werkorganisatie

De vereniging voert projecten landschapsbeheer uit voor opdrachtgevers. Bijvoorbeeld hooilandbeheer op bloemrijke dijken voor het Waterschap, of aanleg van erfbeplantingen voor particulieren of boeren.
Leden voeren het werk uit met eigen middelen en in opdracht van de vereniging. Onze leden maaien, snoeien, graven, planten en geven advies over inrichting en beheer. Met een dergelijke organisatie van ons ‘verenigingsbedrijf’ houden we de verantwoordelijkheid voor een goed landschapsbeheer in de streek en komen de onderhoudsgelden ten goede aan de lokale economie.

We werken voor veel verschillende opdrachtgevers; overheden, terreinbeherende instanties en particulieren. De opdrachtgevers zijn tevreden over ons werk en het werkaanbod groeit.

 • Gemeente Berg en Dal
 • Waterschap Rivierenland
 • Stichting Landschap Ooijpolder-Groesbeek
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Heumen
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Stichting Ark
 • Stichting Via Natura
 • Diverse particuliere grondeigenaren